供有几种读音

供有几种读音

供有2种读音。

1、gòng。引申指“奉献”。如:供养、供献、供奉、供佛、供职。引申指“祭祀用的东西”。如:供桌、供品、供果、上供。衍义:引申指“被审问时在法庭上述说事实”。如:招供、口供、供状、供认、供词。

2、gōng。准备着东西给需要的人应用。如:供给(jǐ)、供求、供应、供需、供销、提供、供不应求。