oppo手机助手怎么唤醒

以OPPOK9为例,oppo手机助手可以进入Breeno语音进行录入唤醒词,按电源键可唤醒小布。分为3步,具体步骤如下: 1进入设置Breeno

打开手机设置图标,点击Breeno选项。

oppo手机助手怎么唤醒

2选择语音唤醒录入词

点击Breeno语音,点击进入语音唤醒进行录入唤醒词。

oppo手机助手怎么唤醒

3按电源键唤醒小布

在小布助手界面,可以看到长按电源键0.5秒唤醒小布。

oppo手机助手怎么唤醒